Techmagic I-Robo

Client: TechMagic, Inc.

CD, Director, Writer, DP: Akihiro Asao

Camera Assistant: Yunosuke Saito

Food Cordinator: Takako Komori

Prop: Shunto Fujii

Support: Takaya Fukui, Kosuke Watanabe, Taki Shiranezawa, Itsuki Itani, Keigo Murata

You May Also Like